OUTSOURCING PROCESOWY I PERSONALNY

PROWADZIMY PROJEKTY dotyczące spraw organizacyjno-optymalizacyjnych, finansowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, administracyjnych, techniczno-budowlanych. Realizujemy zadania od planowania i projektowania po realizację i nadzór oraz rozliczenie poszczególnych projektów w ramach m.in.: płatności, czy środków trwałych (ze szczególnym uwzględnieniem projektów unijnych).

DOSTARCZAMY ZASOBY LUDZKIE niezbędne do realizacji bieżącej działalności operacyjnej, administracyjno-utrzymaniowej, czy na potrzeby realizacji nowych projektów Klienta.

Zapewniamy minimum formalności, aby pozyskać pracowników specjalizujących się w różnych dziedzinach - od pracowników produkcyjnych po specjalistów pracujących zadaniowo. Bezpośrednio na określone zlecenie lub poprzedzone przeprowadzonymi przez nas analizami rzeczywistych potrzeb naszych Klientów - proponujemy konkretne rozwiązania pozyskania nowych pracowników również w ramach realizacji outsourcingu personalnego. Realizujemy proces rekrutacji oraz zapewniamy pełną obsługę zatrudnienia i późniejsze zarządzanie zasobami.

DOSTARCZAMY NARZĘDZIA PRACY niezbędne do wyposażenia standardowych stanowisk pracy począwszy od sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego, czy środków transportu oraz specjalistycznych przyrządów pomiarowych czy urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony BHP.

Każdy rodzaj stanowiska pracy poddawany jest analizie potrzeb pod względem wymaganych narzędzi pracy, które następnie są dostarczane w dogodnej dla Klienta formie, czyli poprzez zakup, leasing, wypożyczanie. Zapewniamy także serwis i utrzymanie.

Zakres wykonywanych prac jest uzależniony od potrzeb naszego Klienta.

KADRY I PŁACE

ZAPEWNIAMY PRZEJRZYSTE ROZLICZENIA I MINIMUM FORMALNOŚCI

Aplikacja internetowa InteliHR – elektroniczna „lista obecności” pracownika i ewidencja przepracowanych godzin:

• Dostępna dla każdego pracownika na dowolnym jego urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie) niezbędna do wielu czynności kadrowych, typu.: zgłoszenie urlopu lub innej nieobecności (choroba), pobranie paska ze składnikami wynagrodzenia, czy innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;

• Dostępna dla każdego Opiekuna Pracownika lub innej osoby decyzyjnej do zdalnego zarządzania urlopami, nieobecnościami oraz planem i czasem pracy;

• Prowadzenie planów urlopowych i bieżące rozliczanie wniosków urlopowych;

• Możliwość prowadzenia równoważnego systemu czasu pracy oraz ewidencji nadgodzin;

Dokumentacja

• Związana z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w tym zakładanie i bieżąca aktualizacja akt osobowych,

• Związana z umowami cywilnoprawnymi (umowy zlecenia, współpraca B2B);

Rozliczenia w ZUS

• Rejestracja pracowników/ zleceniobiorców i członków ich rodzin,

• Rozliczanie zwolnień lekarskich i zasiłków ZUS,

• Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS,

• Zaświadczenia, w tym ZUS RP-7;

Dodatkowe działania

• Monitorowanie aktualności badań lekarskich,

• Prowadzenie i dokumentacja szkoleń BHP – możliwość natychmiastowego dostosowania przedmiotu szkolenia do wymogów określonego stanowiska pracy. Szkolenia (w zależności od potrzeb) prowadzone są zarówno stacjonarnie w naszej siedzibie lub w siedzibie naszego Klienta oraz ON-LINE,

• Sporządzanie indywidualnych raportów płacowych zgodnie z potrzebami Klienta, w tym polecenia księgowania (PK) list płac w oparciu o plan kont Klienta,

• Przechowywanie dokumentacji Klienta w miejscu spełniającym wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych,

• Odbiór dokumentacji Klienta przez naszych pracowników.

Rozliczenia pracownicze i z Urzędami

• Sporządzanie list płac pracowników etatowych i rachunków/rozliczeń dla zleceniobiorców,

• Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

• Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

• Przelewy i przekazywanie wynagrodzeń na konta pracowników,

• Deklaracje i informacje podatkowe do Urzędów Skarbowych oraz ich wysyłka;

BHP

Wyspecjalizowany ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z ponad 20-letnim doświadczeniem INSPEKTORA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

SZKOLENIA

• Prowadzenie szkoleń o tematyce związanej z BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w oparciu o specjalistów z wymaganymi certyfikatami z ukończonych kursów państwowych.

• Prowadzenie szkoleń i prac związanych z urządzeniami transportu bliskiego (UTB) – instruktor nauki na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

• Możliwość natychmiastowego dostosowania przedmiotu szkolenia do wymogów określonego stanowiska pracy. Szkolenia (w zależności od potrzeb) prowadzone są zarówno stacjonarnie w naszej siedzibie lub w siedzibie naszego Klienta oraz ON-LINE.

ŚRODKI BHP

• Dobór i dostarczanie środków ochrony BHP w oparciu o konkretne stanowiska pracy i potrzeby Klienta.

• Współpraca z licznymi doświadczonymi firmami z branży.

NADZÓR I ODBIORY

• Nadzorowanie prac ogólnobudowlanych oraz szczególnych gałęzi przemysłu, m.in.: energetyka zawodowa (cieplna, magazynowanie, wytwarzanie, przesyłanie prądu).

• Dostosowywanie maszyn do wymagań minimalnych oraz wymagań zasadniczych (CE) przy imporcie maszyn z krajów spoza Unii Europejskiej oraz maszyn już zainstalowanych.

• Dokonywanie odbiorów inwestycyjnych obiektów budowlanych, urządzeń i maszyn.

• Sporządzanie szczegółowych instrukcji eksploatacji.

• Prowadzanie audytów technicznego bezpieczeństwa pracy i prawa pracy w zakładach.

Zakres wykonywanych prac jest uzależniony od potrzeb naszego Klienta.

POMOC PRAWNA

WSPARCIE PRAWNE DLA NASZYCH KLIENTÓW, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Przy wieloletniej współpracy z Radcą Prawnym - Renatą Szczepanowską prowadzącą Kancelarię w Komorowie - oferujemy wsparcie prawne w zakresie Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.

Zakres wykonywanych prac jest uzależniony od potrzeb naszego Klienta.

RODO

WSPARCIE W DZIEDZINIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Ochronę prywatności Klientów, Pracowników i innych osób zapewnia całościowe wdrożenie procedur opartych o przepisy RODO.

Współpraca z firmą DIRECT GROUP Sp. z o.o. zapewnia budowę od podstaw systemów ochrony danych dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów, tak aby dostosować działania organizacji do podstawowych zasad bezpieczeństwa i wymogów RODO. Wdrażane działania następują na podstawie przeprowadzanego audytu wstępnego, wytycznych i szkoleń oraz powołania Inspektora Ochrony Danych lub pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych.

Zakres wykonywanych prac jest uzależniony od potrzeb naszego Klienta.

paragraf